Vid större rivningar av fastigheter

Om du ska bli av med en oönskad fastighet kan du antingen anlita en rivningsfirma eller riva fastigheten själv. Vid rivningar är det viktigt att ta hänsyn till regelverket som finns. Det är främst Boverket och kommunens byggnadsnämnd du ska vända dig till. Först och främst måste du ta reda på om du behöver ansöka om rivningslov eller göra en anmälan till byggnadsnämnden. I samband med rivningsarbetet är det angeläget att undvika byggdamm, vilket du kan läsa mer om i det sista avsnittet.

Rivningslov eller anmälan

Boverket kräver rivningslov inom detaljplanelagt område i två fall. Om du ska riva hela fastigheten eller endast delar av fastigheten. De områden som saknar detaljplan kräver vanligtvis inte rivningslov. Samtidigt kan det förekomma om kommunen har infört utökad lovplikt. Även om rivningslov inte krävs bör du ta kontakt med kommunens byggnadsnämnd eftersom rivningen kan beröras av exempelvis miljöbalken och kulturmiljölagen.

Byggdamm

Under rivningsarbete är det viktigt att undvika byggdamm. Både med tanke på arbetsmiljön för rivningsarbetare och för att motverka spridning till närliggande bostäder. Det finns bra dammbindning att tillgå tack vare en vattenkanon som producerar ett tunt täcke vattendimma som lägger sig över arbetsplatsen och får de luftburna dammpartiklarna att falla till marken. Spraystream dammbekämpningskanoner finns i många olika modeller som passar de flesta byggarbetsplatser.